Categories
News Opportunities

Artists & Community Landowners Commission OpportunitiesArtists and Community Landowners telling the stories of Scotland’s land in the hands of local people. 
Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachdag innse mu fhearainn Alba ann an làmhan na coimhearsnachd 
 
Overview 
Sealladh Aithghearr 
Working with Community Land Scotland and local Community Trusts, Abriachan Forest Trust near Inverness and Urras Oighreachd Ghabhsainn on the Isle of Lewis, Artists and Community Landownership is a project with The Stove Network that brings artists and community landowners together to tell their stories through three separate commission opportunities. What inspired them to act, how they got to where they are now, what challenges and surprises they faced along the way and the effect it has had on their place, people and environment.  
The project aims to raise awareness of community landownership both to communities and to Scotland by taking new approaches to telling the stories of post purchase community landowners, and the wider story of community ownership across Scotland through three Artists Commissions: two directly with community landowners and one with Community Land Scotland through a “Stories of Radical Landownership” commission that will focus on the journeys of another four communities. Together Artists and Community Landowners will explore the themes of how we manage our local environments, who decides, and how we can collectively act. 
Ag obair le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba agus le urrasan coimhearsnachd ionadail, Urras Choille Obar Itheachain faisg air Inbhir Nis agus Urras Oighreachd Ghabhsainn air Eilean Leòdhais, ’s e pròiseact bhon Stove Network a th’ ann an ‘Luchd-ealain agus Sealbhadaireachd Fearann Coimhearsnachd’ a bheir luchd-ealain agus luchd-seilbh còmhla gus sgeulachdan innse tro trì dhiofar chothroman coimiseanaidh. Dè thug orra toiseach-tòiseachaidh a dhèanamh, mar a ràinig iad far a bheil iad a-nis, na cnapan-starra agus duilgheadasan a tha air a bhith aca air an t-slighe agus a’ bhuaidh a thug e air an àite, na daoine agus an àrainneachd. 
Tha am pròiseact seo airson aire a thogail mu shealbhadaireachd fearann coimhearsnachd, an dà chuid do choimhearsnachdan agus do dh’Alba, le bhith a’ coimhead air dòighean ùra sgeulachdan nan luchd-seilbh innse, a’ toirt a-steach Alba air fad cuideachd. Thèid seo a dhèanamh tro trì dhiofar choimiseanan luchd-ealain:  dhà le luchd-seilbh fearann coimhearsnachd agus aon le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba tro choimisean ‘Sgeulachdan mu Shealbhadaireachd Radaigeach air Fearann Coimhearsnachd’ a bheir sùil air na slighean a ghabh ceithir coimhearsnachdan eile. Còmhla, coimheadaidh ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’ air mar a bhios sinn a’ stiùireadh ar n-àrainneachd ionadail, cò bhios a’ tighinn gu co-dhùnaidhean agus mar a dh’obraicheas sinn uile còmhla.  
 
Download Artists and Community Landowners brief here.
Download “Stories of Radical Landownership” brief here.
Download Info on Criteria and Working here.
Download Partners and Participants Info here.
 
‘Aig Urras Oighreachd Ghabhsainn tha Gàidhlig gu mòr aig cridhe ar n-obair. Às aonais choimhearsnachd cha bhiodh cànan ann agus tha e na phrìomhachas dhuinn Gàidhlig a bhrosnachadh agus a leasachadh ann an iomadach diofar seadh, mar dhìleab a tha ceangailte ri gach prìomhachas agus a bhios faicsinneach agus follaiseach anns gach rud a nì sinn sa choimhearsnachd.’ 
 Shona Nic a’ Mhaoilein, Urras Oighreachd Ghabhsainn 
At Urras Oighreachd Ghabhsainn, Gaelic is very much at the heart of what we do. Without community there is no language and it is a priority of ours to encourage and develop the use of Gaelic in many different settings as a fully visible legacy tied to every strategic outcome and every aspect of our community work.’ 
– Shona Macmillan, Urras Oighreachd Ghabhsainn 
 
The Stove Network  
The Stove is an arts and community organisation based in the centre of Dumfries in South West Scotland. It is a successful social enterprise, and the first artist-led Development Trust in Scotland, providing regular employment for 25 people with a turnover of £500 000+1. Our kitchen-table style of practice and developing work is one based on the values of risk-taking, collaboration, emotional openness, empowerment, positive disruptive change, innovation and inclusion. We are committed to finding locally-led solutions as part of our place and community.  
Our practice is one that engages artists and creative people to co-develop work from regular conversational activity into large-scale strategic projects. It is a process-led practice that uses creative activity to facilitate community-led development, projects and decision-making grown from a foundation in community engagement. It is a multi-disciplinary practice working with artists and other creative practitioners, individuals and groups, organisational partners, third sector organisations, local authorities and governing bodies to deliver a program of regular activity alongside large-scale participatory arts projects. 
 
Community Land Scotland 
Community Land Scotland is the representative body for Scotland’s aspiring and post-purchase community landowners. They promote the sustainable development benefits of community landownership and work with communities to support and encourage community ownership of land and buildings throughout Scotland.  
Their VISION is of more communities reaping the benefits of community landownership and promoting a socially just Scotland through community landownership. Together their members are own some 560,000 acres of land, home to some 25,000 people. 
#LandReform
#CreativityMatters

Categories
News Opportunities

Artists & Community Landowners Commission Opportunities


Artists and Community Landowners telling the stories of Scotland’s land in the hands of local people. 

Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachdag innse mu fhearainn Alba ann an làmhan na coimhearsnachd 

Overview 

Sealladh Aithghearr 

The Stove is looking for artists to work with Community Land Scotland and local Community Trusts, Abriachan Forest Trust near Inverness and Urras Oighreachd Ghabhsainn on the Isle of Lewis, through a project Artists and Community Landowners. The project will bring artists and community landowners together through three separate commission opportunities for artists to work collaboratively with these communities over a period of four months finding creative and active ways to hear, learn and share their stories. What inspired them to act, how did they get to where they are now, what challenges and surprises they faced along the way and the effect it has had on their place, people and environment.

Artists and Community Landowners aims to raise awareness of community landownership both to communities and to Scotland by taking new approaches to telling the stories of post purchase community landowners, and the wider story of community ownership across Scotland through three Artists Commissions: two directly with community landowners and one with Community Land Scotland through a “Stories of Radical Landownership” commission that will focus on the journeys of another four communities. Together Artists and Community Landowners will explore the themes of how we manage our local environments, who decides, and how we can collectively act. 

Tha The Stove a’ sireadh luchd-ealain gus obrachadh còmhla ri Fearann Coimhearsnachd na h-Alba agus urrasan coimhearsnachd ionadail, Urras Choille Obar Itheachain faisg air Inbhir Nis agus Urras Oighreachd Ghabhsainn air Eilean Leòdhais, tro phròiseict air a bheil ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’. Tha am pròiseact ag amas air luchd-ealain agus luchd-seilbh a thoirt còmhla tro trì dhiofar chothroman coimiseanaidh a mhaireas ceithir mìosan, a’ lorg dhòighean chruthachail agus bheòthail air na sgeulachdan aca ionnsachadh agus a thoirt gu aire an t-sluaigh.

Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd seo airson aire a thogail mu shealbhadaireachd fearann coimhearsnachd, an dà chuid do choimhearsnachdan agus do dh’Alba, le bhith a’ coimhead air dòighean ùra sgeulachdan nan luchd-seilbh innse, a’ toirt a-steach Alba air fad cuideachd. Thèid seo a dhèanamh tro trì dhiofar choimiseanan luchd-ealain:  dhà le luchd-seilbh fearann coimhearsnachd agus aon le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba tro choimisean ‘Sgeulachdan mu Shealbhadaireachd Radaigeach air Fearann Coimhearsnachd’ a bheir sùil air na slighean a ghabh ceithir coimhearsnachdan eile. Còmhla, coimheadaidh ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’ air mar a bhios sinn a’ stiùireadh ar n-àrainneachd ionadail, cò bhios a’ tighinn gu co-dhùnaidhean agus mar a dh’obraicheas sinn uile còmhla.  

 

Download Artists and Community Landowners brief here.

Download “Stories of Radical Landownership” brief here.

Download Info on Criteria and Working here.

Download Partners and Participants Info here.

 

‘Aig Urras Oighreachd Ghabhsainn tha Gàidhlig gu mòr aig cridhe ar n-obair. Às aonais choimhearsnachd cha bhiodh cànan ann agus tha e na phrìomhachas dhuinn Gàidhlig a bhrosnachadh agus a leasachadh ann an iomadach diofar seadh, mar dhìleab a tha ceangailte ri gach prìomhachas agus a bhios faicsinneach agus follaiseach anns gach rud a nì sinn sa choimhearsnachd.’ 

 Shona Nic a’ Mhaoilein, Urras Oighreachd Ghabhsainn 

At Urras Oighreachd Ghabhsainn, Gaelic is very much at the heart of what we do. Without community there is no language and it is a priority of ours to encourage and develop the use of Gaelic in many different settings as a fully visible legacy tied to every strategic outcome and every aspect of our community work.’ 

– Shona Macmillan, Urras Oighreachd Ghabhsainn 

 

The Stove Network  

The Stove is an arts and community organisation based in the centre of Dumfries in South West Scotland. It is a successful social enterprise, and the first artist-led Development Trust in Scotland, providing regular employment for 25 people with a turnover of £500 000+1. Our kitchen-table style of practice and developing work is one based on the values of risk-taking, collaboration, emotional openness, empowerment, positive disruptive change, innovation and inclusion. We are committed to finding locally-led solutions as part of our place and community.  

Our practice is one that engages artists and creative people to co-develop work from regular conversational activity into large-scale strategic projects. It is a process-led practice that uses creative activity to facilitate community-led development, projects and decision-making grown from a foundation in community engagement. It is a multi-disciplinary practice working with artists and other creative practitioners, individuals and groups, organisational partners, third sector organisations, local authorities and governing bodies to deliver a program of regular activity alongside large-scale participatory arts projects. 

 

Community Land Scotland 

Community Land Scotland is the representative body for Scotland’s aspiring and post-purchase community landowners. They promote the sustainable development benefits of community landownership and work with communities to support and encourage community ownership of land and buildings throughout Scotland.  

Their VISION is of more communities reaping the benefits of community landownership and promoting a socially just Scotland through community landownership. Together their members are own some 560,000 acres of land, home to some 25,000 people. 

#LandReform
#CreativityMatters

Categories
Musings Projects

homegrown – a conclusion and a new beginning


Homegrown was an immediate response to the Coronavirus outbreak and subsequent lockdown that saw the world close it’s doors and retreat into our homes. The Stove’s doors too were closed and months of programming, preparations for upcoming events and projects were put on hold.
In the final few days before the government enforced the lockdown, we looked for four themes to guide our direction and settled on solidarity, open heartedness, insight and perseverance1. The title for the project looked to create a platform to share the creativity grown from homes across the region, and further afield – and to help create a space to allow these creative reflections to flourish.

We re-grouped, via the now all-too-familiar ZOOM for our first meeting online, and started to investigate how The Stove could respond. The Stove has always been a future-facing and responsive organisation, but we made the decision to be watchful and listen to those around us, supporting the efforts of the council and other agencies, who took the lead on the immediate challenges facing many of our communities.
As the rug was pulled from under our feet, it quickly showed that the rug was all that was holding some of us up; the floor’s foundations were not equally distributed. Of our 600+ members at the Stove, we estimated that as many as half will be self-employed or freelancers, and the COVID-19 shutdown in March saw many people’s incomes wiped out overnight as events and regular contracts were cancelled. The homegrown project initially looked to draw on our resources to share a series of micro-commissions to support Stove members facing financial difficulties. This theme further developed into Atlas Pandemica – for (more detail about this project visit here).

Hope for Food Origin Awareness. For Helen Walsh’s Feathers of Hope series as part of her micro commission

Each week, we invited a creative response from one of our members (growing to two per week as interest developed) to one of our four key themes, and over the weeks we were able to share the work of 14 different artists from a variety of backgrounds and creative approaches. The aim of these micro-commissions was light touch; the proposals were focused on sharing perspectives and experiences of the sudden changes to our world, and giving each artist the time and support to develop something creative where many were finding the daily routine too overwhelming to allow for any reflection or creative focus. Each commission also gave us the opportunity to meet and find out more about our membership, some of whom were new to our team, or familiar faces that we were able to build new relationships with, and to share this with our audiences and wider network digitally.
Homegrown also developed a series of ‘creative challenges’ that were open to anyone to take part in, and responses were received from a wide collection of participants. We set out not to provide distraction, or to add to the noise as organisations scrabbled to move their content online, but to create a space for reflective creative process – opening up space for ideas sharing, playful interaction and exchange. Some of our challenges were focused around key questions – What memories come in times of silence? Where are the secret spaces in your life now? Others invited an exploration of a particular technique or process – photography, writing or printmaking. All of the responses were then added to our online gallery and shared digitally as part of our homegrown conversation.

Memory Jar created by Andy Brooke

Homegrown was conceived of as a starting point, not to provide answers but to open the door to include as many voices in our conversations – towards a new folklore that documented the response from Dumfries and our wider Stove membership in a time of social isolation. Each conversation, collaboration that we hosted opened for us new ways of understanding and interpreting the world around us. As we were each confined to our personal spaces we were able to reach out and make the connections with other people, who helped to drive and direct the project’s course.
Everything is significant, and we have learned a lot over the past three months. As the lockdown moves into a new phase and the town gradually begins to re-open it’s doors, homegrown comes to a close – but we hope to take forward many of the conversations, ideas and approaches that we have learned during this time through listening and being open to the directions of others. As we look forward, we bring the influences of homegrown with us: our new project Atlas Pandemica looks to draw together a team of artists in response to the changes we’ve been facing in Dumfries and Galloway, and Elsewhere a town centre project will look to draw on and further develop some of the responses shared during the homegrown micro commissions. We hope to bring much of the homegrown content from the realm of the digital, back into the public sphere, the physical and the personal, and will be looking at ways to safely do this as restrictions continue to ease.

Doorways. A collective artwork by The Lockdown Collective, JoAnne, John and Luke McKay

The homegrown webpages will continue to live on the Stove website as a record of all of the work that we have shared and grown in our homes, together. To help you navigate the content, you can find:

  • Creative Challenges and responses
  • Artist Talks given by each of the homegrown micro-commissions

Special thanks to everyone that contributed to homegrown.
1Three of these themes, Insight, Open heartedness and perseverance, were originally part of Matt Baker’s three virtues artwork for Inverness.

Poetry by Daniel Gillespie as part of his micro commission.