Categories
News Opportunities

Artists & Community Landowners Commission OpportunitiesArtists and Community Landowners telling the stories of Scotland’s land in the hands of local people. 
Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachdag innse mu fhearainn Alba ann an làmhan na coimhearsnachd 
 
Overview 
Sealladh Aithghearr 
Working with Community Land Scotland and local Community Trusts, Abriachan Forest Trust near Inverness and Urras Oighreachd Ghabhsainn on the Isle of Lewis, Artists and Community Landownership is a project with The Stove Network that brings artists and community landowners together to tell their stories through three separate commission opportunities. What inspired them to act, how they got to where they are now, what challenges and surprises they faced along the way and the effect it has had on their place, people and environment.  
The project aims to raise awareness of community landownership both to communities and to Scotland by taking new approaches to telling the stories of post purchase community landowners, and the wider story of community ownership across Scotland through three Artists Commissions: two directly with community landowners and one with Community Land Scotland through a “Stories of Radical Landownership” commission that will focus on the journeys of another four communities. Together Artists and Community Landowners will explore the themes of how we manage our local environments, who decides, and how we can collectively act. 
Ag obair le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba agus le urrasan coimhearsnachd ionadail, Urras Choille Obar Itheachain faisg air Inbhir Nis agus Urras Oighreachd Ghabhsainn air Eilean Leòdhais, ’s e pròiseact bhon Stove Network a th’ ann an ‘Luchd-ealain agus Sealbhadaireachd Fearann Coimhearsnachd’ a bheir luchd-ealain agus luchd-seilbh còmhla gus sgeulachdan innse tro trì dhiofar chothroman coimiseanaidh. Dè thug orra toiseach-tòiseachaidh a dhèanamh, mar a ràinig iad far a bheil iad a-nis, na cnapan-starra agus duilgheadasan a tha air a bhith aca air an t-slighe agus a’ bhuaidh a thug e air an àite, na daoine agus an àrainneachd. 
Tha am pròiseact seo airson aire a thogail mu shealbhadaireachd fearann coimhearsnachd, an dà chuid do choimhearsnachdan agus do dh’Alba, le bhith a’ coimhead air dòighean ùra sgeulachdan nan luchd-seilbh innse, a’ toirt a-steach Alba air fad cuideachd. Thèid seo a dhèanamh tro trì dhiofar choimiseanan luchd-ealain:  dhà le luchd-seilbh fearann coimhearsnachd agus aon le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba tro choimisean ‘Sgeulachdan mu Shealbhadaireachd Radaigeach air Fearann Coimhearsnachd’ a bheir sùil air na slighean a ghabh ceithir coimhearsnachdan eile. Còmhla, coimheadaidh ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’ air mar a bhios sinn a’ stiùireadh ar n-àrainneachd ionadail, cò bhios a’ tighinn gu co-dhùnaidhean agus mar a dh’obraicheas sinn uile còmhla.  
 
Download Artists and Community Landowners brief here.
Download “Stories of Radical Landownership” brief here.
Download Info on Criteria and Working here.
Download Partners and Participants Info here.
 
‘Aig Urras Oighreachd Ghabhsainn tha Gàidhlig gu mòr aig cridhe ar n-obair. Às aonais choimhearsnachd cha bhiodh cànan ann agus tha e na phrìomhachas dhuinn Gàidhlig a bhrosnachadh agus a leasachadh ann an iomadach diofar seadh, mar dhìleab a tha ceangailte ri gach prìomhachas agus a bhios faicsinneach agus follaiseach anns gach rud a nì sinn sa choimhearsnachd.’ 
 Shona Nic a’ Mhaoilein, Urras Oighreachd Ghabhsainn 
At Urras Oighreachd Ghabhsainn, Gaelic is very much at the heart of what we do. Without community there is no language and it is a priority of ours to encourage and develop the use of Gaelic in many different settings as a fully visible legacy tied to every strategic outcome and every aspect of our community work.’ 
– Shona Macmillan, Urras Oighreachd Ghabhsainn 
 
The Stove Network  
The Stove is an arts and community organisation based in the centre of Dumfries in South West Scotland. It is a successful social enterprise, and the first artist-led Development Trust in Scotland, providing regular employment for 25 people with a turnover of £500 000+1. Our kitchen-table style of practice and developing work is one based on the values of risk-taking, collaboration, emotional openness, empowerment, positive disruptive change, innovation and inclusion. We are committed to finding locally-led solutions as part of our place and community.  
Our practice is one that engages artists and creative people to co-develop work from regular conversational activity into large-scale strategic projects. It is a process-led practice that uses creative activity to facilitate community-led development, projects and decision-making grown from a foundation in community engagement. It is a multi-disciplinary practice working with artists and other creative practitioners, individuals and groups, organisational partners, third sector organisations, local authorities and governing bodies to deliver a program of regular activity alongside large-scale participatory arts projects. 
 
Community Land Scotland 
Community Land Scotland is the representative body for Scotland’s aspiring and post-purchase community landowners. They promote the sustainable development benefits of community landownership and work with communities to support and encourage community ownership of land and buildings throughout Scotland.  
Their VISION is of more communities reaping the benefits of community landownership and promoting a socially just Scotland through community landownership. Together their members are own some 560,000 acres of land, home to some 25,000 people. 
#LandReform
#CreativityMatters

Categories
News Opportunities

Artists & Community Landowners Commission Opportunities


Artists and Community Landowners telling the stories of Scotland’s land in the hands of local people. 

Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachdag innse mu fhearainn Alba ann an làmhan na coimhearsnachd 

Overview 

Sealladh Aithghearr 

The Stove is looking for artists to work with Community Land Scotland and local Community Trusts, Abriachan Forest Trust near Inverness and Urras Oighreachd Ghabhsainn on the Isle of Lewis, through a project Artists and Community Landowners. The project will bring artists and community landowners together through three separate commission opportunities for artists to work collaboratively with these communities over a period of four months finding creative and active ways to hear, learn and share their stories. What inspired them to act, how did they get to where they are now, what challenges and surprises they faced along the way and the effect it has had on their place, people and environment.

Artists and Community Landowners aims to raise awareness of community landownership both to communities and to Scotland by taking new approaches to telling the stories of post purchase community landowners, and the wider story of community ownership across Scotland through three Artists Commissions: two directly with community landowners and one with Community Land Scotland through a “Stories of Radical Landownership” commission that will focus on the journeys of another four communities. Together Artists and Community Landowners will explore the themes of how we manage our local environments, who decides, and how we can collectively act. 

Tha The Stove a’ sireadh luchd-ealain gus obrachadh còmhla ri Fearann Coimhearsnachd na h-Alba agus urrasan coimhearsnachd ionadail, Urras Choille Obar Itheachain faisg air Inbhir Nis agus Urras Oighreachd Ghabhsainn air Eilean Leòdhais, tro phròiseict air a bheil ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’. Tha am pròiseact ag amas air luchd-ealain agus luchd-seilbh a thoirt còmhla tro trì dhiofar chothroman coimiseanaidh a mhaireas ceithir mìosan, a’ lorg dhòighean chruthachail agus bheòthail air na sgeulachdan aca ionnsachadh agus a thoirt gu aire an t-sluaigh.

Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd seo airson aire a thogail mu shealbhadaireachd fearann coimhearsnachd, an dà chuid do choimhearsnachdan agus do dh’Alba, le bhith a’ coimhead air dòighean ùra sgeulachdan nan luchd-seilbh innse, a’ toirt a-steach Alba air fad cuideachd. Thèid seo a dhèanamh tro trì dhiofar choimiseanan luchd-ealain:  dhà le luchd-seilbh fearann coimhearsnachd agus aon le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba tro choimisean ‘Sgeulachdan mu Shealbhadaireachd Radaigeach air Fearann Coimhearsnachd’ a bheir sùil air na slighean a ghabh ceithir coimhearsnachdan eile. Còmhla, coimheadaidh ‘Luchd-ealain agus Luchd-seilbh Fearann Coimhearsnachd’ air mar a bhios sinn a’ stiùireadh ar n-àrainneachd ionadail, cò bhios a’ tighinn gu co-dhùnaidhean agus mar a dh’obraicheas sinn uile còmhla.  

 

Download Artists and Community Landowners brief here.

Download “Stories of Radical Landownership” brief here.

Download Info on Criteria and Working here.

Download Partners and Participants Info here.

 

‘Aig Urras Oighreachd Ghabhsainn tha Gàidhlig gu mòr aig cridhe ar n-obair. Às aonais choimhearsnachd cha bhiodh cànan ann agus tha e na phrìomhachas dhuinn Gàidhlig a bhrosnachadh agus a leasachadh ann an iomadach diofar seadh, mar dhìleab a tha ceangailte ri gach prìomhachas agus a bhios faicsinneach agus follaiseach anns gach rud a nì sinn sa choimhearsnachd.’ 

 Shona Nic a’ Mhaoilein, Urras Oighreachd Ghabhsainn 

At Urras Oighreachd Ghabhsainn, Gaelic is very much at the heart of what we do. Without community there is no language and it is a priority of ours to encourage and develop the use of Gaelic in many different settings as a fully visible legacy tied to every strategic outcome and every aspect of our community work.’ 

– Shona Macmillan, Urras Oighreachd Ghabhsainn 

 

The Stove Network  

The Stove is an arts and community organisation based in the centre of Dumfries in South West Scotland. It is a successful social enterprise, and the first artist-led Development Trust in Scotland, providing regular employment for 25 people with a turnover of £500 000+1. Our kitchen-table style of practice and developing work is one based on the values of risk-taking, collaboration, emotional openness, empowerment, positive disruptive change, innovation and inclusion. We are committed to finding locally-led solutions as part of our place and community.  

Our practice is one that engages artists and creative people to co-develop work from regular conversational activity into large-scale strategic projects. It is a process-led practice that uses creative activity to facilitate community-led development, projects and decision-making grown from a foundation in community engagement. It is a multi-disciplinary practice working with artists and other creative practitioners, individuals and groups, organisational partners, third sector organisations, local authorities and governing bodies to deliver a program of regular activity alongside large-scale participatory arts projects. 

 

Community Land Scotland 

Community Land Scotland is the representative body for Scotland’s aspiring and post-purchase community landowners. They promote the sustainable development benefits of community landownership and work with communities to support and encourage community ownership of land and buildings throughout Scotland.  

Their VISION is of more communities reaping the benefits of community landownership and promoting a socially just Scotland through community landownership. Together their members are own some 560,000 acres of land, home to some 25,000 people. 

#LandReform
#CreativityMatters

Categories
Events News Opportunities

Opportunity: Nithraid Young Artist Commission

We are looking for an artist to create a structure or sculptural piece to support The Salty Coo* and an imaginative or playful way of releasing the Coo into the River Nith.
This is an exciting opportunity for a young person to get involved directly with the event and festival delivery team, and will be supported by an experienced mentor artist who can provide practical support in realising your ideas.
*The Salty Coo is the central emblem of the Nithraid Festival, a sculpture created by artist Stan Bonner, coated in salt that is washed from the sculpture as it is released into the River. When Nithraid has been able to take place as a physical event, the Salty Coo is the focal point of the festival procession and is carried through the town to the rivers edge. In previous years, the Cow Delivery Mechanism has been an elevated platform in the centre of the river, but for 2020 and future years, we would like to commission a new structure.
 

Nithraid River Festival is an annual event celebrating Dumfries’ relationship with the River Nith. Due to the impact of COVID-19, instead of holding our physical festival, we will be hosting an extended celebration of the River Nith across our online platforms.
This year our virtual festival will journey down the River Nith from its source near New Cumnock to the rivers mouth at Carsethorn; engaging with different towns, villages and communities along the way with a 3-month program of activities, artworks, literature, music, information sharing and story telling.
The work could be sited at a variety of points around the river, from the Mill Green, Whitesands, Devorguilla Bridge or the centre of the river – your proposal should create a spectacle for the Coo to be displayed, and then released into the river. We are open to playful and imaginative responses to the brief, and proposals should consider how the work would draw audiences to the festival site.
The selected artist will work with the Festival Manager, Lead Project Artist and an experienced local mentor to support your proposal and develop ambitious, but practical ideas within the available budget. The artist will be supported through skills development and peer learning as appropriate to their proposal, in line with government guidance regarding safe working practice regarding COVID19.
It is anticipated that for the 2020 edition of the festival, the commissioned work (alongside the Salty Coo) will be launched on site without a gathered audience, and will be documented for sharing to our online platforms. The work will then be stored for use again in future Nithraid festivals, when we are safely able to include members of the public.
We are mindful that this role is to be appointed during the COVID-19 pandemic. At all times throughout the duration of the role, the Stove will be following and adhering to all of the official Scottish Government guidance in relation to social distancing measures, safeguarding of individuals & groups and safe work practices.
Eligibility, Budget and Key Dates
Applications between the ages of 16–25 will be prioritised as has been created and funded to benefit young persons within this age group.
The role will commence on the 1stof July 2020, and artwork will be launched to signify the close of our virtual festival and summer programme on Sunday, 27thSeptember 2020.
The total fee for this role including materials is £1,000
We would like to make sure that our recruitment process is as open as possible, if you’d like to discuss any accessibility requirements or have questions about this opportunity, please get in touch with Sal Cuddihy via sal@thestove.org or phone 07497 406511 (Mon-Fri 10-4pm).
To Apply
Please send an email to  sal@thestove.org with a maximum file size of 10MB with the following:

  • A proposal (max. 500 words) outlining how you would approach the commission
  • A current CV
  • Up to 3 examples of past work that you feel supports your application

The deadline for receiving submissions is 10pm on Monday 22nd June.
Interviews for the commissions will be held virtually on Friday 26th June. By applying you are deemed to be making yourself available for interview on this date.
We will always send an email acknowledging receipt of any applications. If you do not receive an email, please contact us again by email.

We are grateful for the support from the Holywood Trust in funding this role.